Ungdom tilbake til skole eller jobb ved hjelp av IPS ung

Ungdom tilbake til skole eller jobb ved hjelp av IPS ung

Anne Benedicte Skirbekk, klinikksjef ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus, og Terje Larsen, metodeleder for IPS ung-teamet ved NAV Grünerløkka.

Unge som sliter med psykiske problemer eller rus får god hjelp av NAV og spesialisthelsetjenesten i tjenesten IPS ung. Målet er at de unge skal mestre livet bedre, og komme i fast jobb eller fullføre skole. Resultater i Oslo er svært gode.Publisert 30. januar 2023 kl. 11.57

Unge mellom 16-30 år som sliter psykisk, har problemer med rus eller har nedsatt funksjonsevne er målgruppen for IPS ung.

Anne Benedicte Skirbekk, klinikksjef ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus, forteller at NAVs jobbspesialister jobber på samme sted som behandlerne, for å gi best mulig koordinert bistand til ungdommene.

– Når jobbspesialisten er så integrert i behandlerteamet som de er hos oss, får behandlerne et unikt blikk på hvordan det faktisk fungerer for ungdommene ute i verden. Det har gjort at det har løsnet for unge som har vært i et fastlåst mønster der hverken skole eller BUP har fungert. Når ungdommen får prøvd seg i arbeid eller får til noe mer skolenærvær, så gir det innspill til konkrete temaer å jobbe med i terapirommet, sier Skirbekk.

I Oslo er IPS ung et tilbud via fem IPS Ung team, som jobber på vegne av 15 NAV-kontor inndelt i hver sin sykehussektor. Teamene er IPS Ung Lovisenberg, IPS Ung Nydalen, IPS Ung Sør, IPS Ung Vest og IPS Ung Groruddalen.

Jobbspesialist inngår i behandlingsteamet

Jobbspesialistene hjelper til med å finne et utdannings,- og lærlingeløp eller en jobb som passer for den enkelte. I tillegg hjelper jobbspesialistene med tilrettelegging i skole og jobb for de unge.

– Vi ser nytten i at jobbspesialisten er opptatt av de unges praktiske mestring i hverdagen parallelt med behandlingen her på BUP. Den tette dialogen med samarbeidspartnere som skole og arbeidsgivere er vanskelig for BUP å få til alene. Vi har oppnådd kontakt med ungdommen via jobbspesialistene. Jobbspesialistene har startet en dialog som behandler kan trekkes inn i, forteller Skirbekk.

Får ny motivasjon til å fortsette skolegang

Skirbekk erfarer at hjelpen fra IPS ung reduserer symptomer og øker mestringen hos de unge som er i behandling hos dem.

– De fleste av ungdommene som blir utredet på Nic Waals Institutt har utfordringer med å håndtere skole. Jobbspesialistene kartlegger hva som skal for at de unge mestrer det de selv ønsker å få til. I noen tilfeller har vi sett at ungdommer som har gitt opp skole, men startet i jobb, har fått ny motivasjon til å prøve seg på skole igjen etter en stund, forteller Skirbekk.

– Det er vel kjent fra faglitteraturen at aktivitet og meningsfull hverdag er viktig for psykisk helse, men det er like fullt inspirerende å oppleve at det er slik i praksis også, sier klinikksjefen.

9 av 10 avsluttet til jobb eller skole

Terje Larsen er metodeleder for IPS ung-teamet ved NAV Grünerløkka. Han forteller at IPS-teamet på NAV Grünerløkka har svært gode resultater blant de aller yngste mellom 16-18 år.

– Vi har helt elleville resultater. I løpet av 2022 har 26 ungdommer avsluttet tiltaket og 24 av disse, det vil si 9 av 10, har avsluttet til jobb eller skole. I denne aldersgruppen har de fleste skole som hovedmål for tiltaket. Noen hadde svært lite skolenærvær og fått noe mer nærvær, mens andre har økt deltakelse i skole betraktelig, sier Larsen.

– Det har vært skikkelig gøy! Da vi startet opp på Nic Waals Institutt ble vi tatt mot med åpne armer. Vi fikk kontorplass tett på behandlerne, og fikk innpass i møter med ledelse og på behandlermøter fra første stund. Nå har jobbspesialistene travle dager og økende ventelister, forteller Larsen.

Når tiltaket avsluttes sørger de for at ungdommene blir ivaretatt videre. Enten ved å etablere et naturlig støttenettverk med familie, annet nettverk, arbeidsgiver eller rådgiver på skole, eller at den enkelte får mer hjelp og støtte fra kommunen dersom det trengs.

– Det har bare vært noen få ungdommer som har trengt hjelp fra NAV etter at de har fylt 18 år, forteller Larsen.

Hva er årsaken til de gode resultatene?

Connie Hansen, strategisk leder for området Arbeid ved Nav Grünerløkka, kan ikke peke på en sikker årsak.

– Men en mulig forklaring kan være at deltakerne i tiltaket i IPS ung sentrum er svært unge. Mer enn 9 av 10 er under 18 år. De yngste har ikke opplevd å være lenge uten aktivitet, og dermed blir det kanskje lettere å komme tilbake til skole eller jobb? Forskningen er helt klare på at tidlig innsats er alfa og omega. Dyktige jobbspesialister og tydelig lederforankring på Nic Waals Institutt har også vært avgjørende for resultatene så langt, forteller Connie Hansen.

Metodeveileder Terje Larsen peker på godt samarbeid mellom behandlere, jobbspesialister, pårørende og skoler/arbeidsgivere har vært essensielt for å lykkes.

– Tydelig lederforankring både i NAV og på Nic WaaIs Institutt har kanskje vært den aller viktigste forutsetningen for å få til dette. Behandlerne har vært positivt innstilt og samarbeidet godt med jobbspesialistene for å få til gode løp for ungdommene. Behandlerne har delt sine positive erfaringer med hverandre slik at flere har sett nytten av å ha jobbspesialist med på laget, forteller Larsen.

Behov for mer fleksibelt rammeverk

Klinikksjefen ved BUP Nic Waals Institutt sier de helt klart vil fortsette samarbeidet i IPS ung.

I fremtiden ønsker hun at det jobbes ytterligere med å etablere et mer fleksibelt rammeverk. Behovet er å gjøre det lettere for ulike instanser å jobbe tett sammen rundt ungdommene. Klinikksjefen forteller at de for eksempel har erfart at det kan være vanskelige grenseoppganger rundt taushetsplikt og samtykkekompetanse, da en 16 åring er helserettslig myndig.

– Fra spesialisthelsetjenesten er det ønskelig at IPS ung kunne startet arbeidet med ungdommene i siste del av ungdomsskolen, før de fyller 16, noe jobbspesialistene ikke har mulighet til i dag. Spesialisthelsetjenesten ønsker dette fordi overgangen fra ungdomsskole til videregående opplæring er krevende for mange ungdommer med psykiske vansker, og IPS ung sin tilnærming til dette ville vært svært nyttig, sier Skirbekk.

– Vi ønsker også flere jobbspesialister velkommen. Vi tror det ville være en svært god investering for samfunnet da mange av ungdommene kommer over på et bedre utviklingsspor, der de får utviklet sine ressurser på en måte som er bra for både dem selv og samfunnet.

Fakta om IPS ung

  • IPS er en forkortelse for individual placement and support, og betyr individuell jobbstøtte. IPS ung er jobb- og skolestøtte for unge fra 16-30 år som sliter psykisk, har problemer med rus eller har nedsatt funksjonsevne.
  • Tjenesten er et samarbeid mellom NAV og spesialisthelsetjenesten hvor de unge er i behandling.
  • Jobbspesialistene i IPS ung teamene er også skolespesialister. De er ansatt i NAV, men jobber på samme sted som behandlerne for å gi best mulig koordinert bistand til ungdommene.
  • Jobbspesialistene møter ungdommene i deres lokalmiljø, sjelden på et kontor.
  • Tiltaket er frivillig, og kan vare så lenge ungdommen er i behandling og har behov.
  • IPS ung følger vanlig IPS metodikk som blir evaluert regelmessig, men har 10 punkter i tillegg som spesielt fokuserer på skole og pårørende.
  • IPS ung er et tilbud over hele landet. I Oslo gis tilbudet via fem IPS Ung team, som jobber på vegne av de andre NAV-kontorene i sin sykehussektor. Teamene er ved NAV Grünerløkka (IPS Ung Lovisenberg), NAV Bjerke (IPS Ung Nydalen), NAV Østensjø (IPS Ung Sør), NAV Ullern (IPS Ung Vest) og NAV Grorud (IPS Ung Groruddalen).
  • IPS ung ble etablert i 2021 som et forsøk i forbindelse med daværende regjerings inkluderingsdugnad.

​​​​​​​

Kommentarene er stengt.