Kompetansesenter for arbeid og psykisk helse

Gjennom Kompetansesenteret ønsker vi i Nordlandssykehuset å markere at arbeid er et viktig tema og viktig målsetning for oss i vårt arbeid med pasientene våre. Målsetningen er å bedre livskvalitet og å forebygge langvarig trygdeavhengighet.

Gjennom Kompetansesenteret ønsker vi å bidra til å gi et bedre samordnet tjenestetilbud og være et aktivt bindeledd for å bedre integrering i samfunnet gjennom skole, arbeid og annen aktivitet.

Vi vet at arbeid og aktivitet er viktig og kan ha avgjørende betydning for livskvalitet og bedring for mange av våre pasienter. Vi har et ønske om å utvikle gode og helhetlige tjenester i nært samarbeid med NAV.

Vi ønsker at du som jobber i helse skal gi et godt faglig tilbud basert på kunnskap både fra forskning, praksiserfaring gjennom prosjekter og brukermedvirkning.

Dette skal ligge til grunn for alt vårt arbeid.

Kompetansesenteret ønsker å være en paraplyorganisering for praksisnære prosjekter og forskning.

Vi vet at for å bygge opp gode kunnskapsbaserte tjenester trenger vi en god ledelsesforankring og systemer forberedt på endring fra mer tradisjonelle måter å jobbe på.

Gjenom våre prosjekter har vi god erfaring med implementering inn i sykehuset og et godt samarbeid med NAV  både på fylkesleddet og på det lokale plan. Dette er helt nødvendig når vi skal utvikle tjenester innen dette feltet.

 

Her vil kompetansesenteret kunne bidra med sin kunnskap og praksiserfaring.

Link til hjemmeside her