Kompetansesenter for arbeid og psykisk helse

Gjennom Kompetansesenteret ønsker vi i Nordlandssykehuset å markere at arbeid er et viktig tema og viktig målsetning for oss i vårt arbeid med pasientene våre. Målsetningen er å bedre livskvalitet og å forebygge langvarig trygdeavhengighet.

Jevnaker Kommune

Psykisk helsetjeneste
Tjenesten skal bidra med hjelp til selvhjelp, slik at den som sliter kan mestre sin hverdag på best mulig måte. Alle som søker får en kartleggingssamtale.


Rustjenesten
Rustjenenesten er samlokalisert med psykisk helsetjeneste i kommunen. Vi ønsker å ha et forebyggende fokus i vårt arbeid. Du trenger ikke å ha et omfattende og alvorlig rusproblem for å ta kontakt med tjenesten. Er du pårørende til noen som har et problematisk forhold til rusmidler tilbyr vi råd og veiledning.

Gran Kommune

Hvem kan få hjelp fra psykisk helsetjeneste?
Psykisk helsetjeneste tilbyr individuelle samtaler og oppfølging av personer med psykiske lidelser eller personer i vanskelige eller kritiske livssituasjoner, både voksne, barn og unge og deres familier.

Lunner kommune

Psykisk Helsetjeneste i Lunner Kommune er en av samarbeidspartnerne i Hadeland IPS. Les mere på Lunner Kommune

DPS Gjøvik Poliklinikk Hadeland

DPS Gjøvik, Poliklinikk Hadeland er et psykiatrisk annenlinjetjeneste tilbud i regi av Sykehuset Innlandet og inngår som en del av DPS Gjøvik. Poliklinikken gir tilbud om psykiatrisk spesialistbehandling på ulike nivåer, til innbyggerne i Gran Kommune, Lunner Kommune og Jevnaker Kommune.

NAV

Hadeland IPS er en del av NAV Hadeland. NAV-kontoret på Hadeland er et av få kontorer i Norge som er interkommunalt, det vil si at Lunner- og Gran Kommune har et felles NAV kontor. Du kan få bistand til å komme i jobb på NAV-kontoret.


Lurer du på noe om IPS, kan du spørre en veileder på NAV Hadeland.

Kom i jobb Bodø

Stadig flere unge med psykiske plager faller ut av arbeidslivet. Dette er en utvikling vi må stoppe – sammen.

Gjennom Kom i Jobb i Bodø arbeider vi for at flere får bidra med sine ressurser i samfunnet. De unge trenger arbeidslivet, og arbeidslivet trenger dem.

Kom i jobb