Et vellykket NAV-prosjekt!

Sosionom Lisbeth Berg
Jobbspesialist Ivana Johansen

«Jeg får hjelp til å kontakte arbeidsgivere»

«Nå får jeg hjelp til å finne lønnet jobb og ikke bare praksis».

I 2019 fikk NAV Hadeland midler til utvikling av de sosiale tjenestene. Valget falt på et tiltak for sosialhjelpsmottakere med innvandrerbakgrunn som har forsørgeransvar. Mange har stått lenge utenfor arbeidslivet og mottar ytelser fra NAV, og det er vanskelig å ha håp og tro om fremtiden.

Siden oktober 2019 og gjennom et år med korona har sosionom Lisbeth Berg og jobbspesialist Ivana Johansen drevet prosjektet sammen. Ivana har jobbet etter Supported Employment (SE) metoden og Lisbeth har tatt seg av økonomi, bolig, familie- og sosiale forhold.

Når vi snakker med deltakere om hva de synes om prosjektet svarer samtlige at det har vært positivt. De synes prosjektet har gitt et mer helhetlig møte med NAV og trekker frem at både jobbspesialisten og sosialarbeideren har vært tilgjengelige, gitt god veiledning og tilpasset hjelp.

Målet er lønnet jobb eller utdanning

Gjennom samtaler forteller deltakerne om erfaringer fra arbeidstrening og praksisplasser. Målet med dette prosjektet er lønnet jobb eller utdanning. En forutsetning for å nå målet, er å bli godt kjent med jobbsøkerne. Med god kunnskap om deres interesser, erfaring og ikke minst ønsker har jobbspesialisten større forutsetning for å finne en jobb som den enkelte vil lykkes i.

I prosessene har det vært nødvendig med definerte roller og en tett samhandling mellom jobbspesialist og sosialarbeider. Ved å besøke deltakerne i prosjektet hjemme har Lisbeth fått et helhetsbilde og kan forebygge og ta tak i sosiale problemer. Sosialarbeideren har dermed «ryddet unna» faktorer som bidrar til utrygghet som kan forstyrre eller hindre jobbsøkerprosessen, som jobbspesialisten har sammen med jobbsøker.

Hjelp til å kontakte arbeidsgivere, søke jobber og legge planer har vært nyttig, er det mange som trekker frem. En av deltakerne var tydelig på dette: «Nå har jeg en plan og vet hva jeg skal gjøre fremover.»

Hva har vi oppnådd?

Tett oppfølging har vært viktig i en tid med korona, til tross for et presset arbeidsmarked, er mange kommet langt i prosessene mot jobb. Jobbspesialisten sier at ideelt sett for å øke kunnskap, forståelse og utvide jobbpreferanser, skulle hun dratt ut sammen med deltakerne for å observere ulike typer jobber og arbeidssteder. Dette har selvfølgelig vært vanskelig med nedstenging og strenge smittevernsrestriksjoner.

Til tross for situasjonen vi er inne i, har flere av deltakerne fått muligheter til blant annet fast jobb, vikariater, utdanning, studier kombinert med jobb og jobbintervjuer. Drømmen om jobb spirer fortsatt, og jobbspesialisten hjelper til å holde motivasjonen oppe og finne nye muligheter.

Ringvirkninger

Sosionomen og jobbspesialisten forteller at det er ingen «quick fix». En forutsetning for å lykkes er å kunne jobbe over tid. Små skritt i riktig retning gir store ringvirkninger både personlig for deltakerne og for hele familien. Det har blitt gjort mange avklaringer underveis som stadig fører nærmere målet. Motivasjon og positivitet hos ektefeller og i familien er også en følge av en god prosess og tro på å nå målet om jobb. Omgivelser og boforhold er andre forhold som kan påvirke i positiv retning. Noen har blant annet fått hjelp til å bytte til bedre og mer familievennlige boliger.

Dette er bare noen av endringer, og selv om målet med prosjektet er jobb, så er det motiverende og gøy og se effekten og ringvirkningene for hele familien og ikke bare hos deltakerne, sier sosionomen og jobbspesialisten.  

Kommentarene er stengt.